Princip for skole-hjemsamarbejde

1. Formål

Sikre det lovfæstede krav om samarbejde mellem forældre og skolen om elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer samt samarbejdet om elevernes alsidige personlige udvikling.

2. Gyldighed

Princippet gælder for de i princippet nævnte klasser og årgange.

3. Princip for forældresamarbejde

Forældremøder

Der afholdes to forældremøder om året i indskolingen og på mellemtrinnet. I udskolingen afholdes der et årligt møde. Det første møde afholdes i september, og holdes afdelingsvis med fælles opstart planlagt af skolebestyrelse, lærerne og ledelsen. Skolebestyrelsen deltager i fællesmødet.

Efter fællesmødet holder den enkelte klasse forældremøde med dagsorden udarbejdet i fællesskab mellem klasselærer og klasseforældreråd.

Det andet forældremøde afholdes i foråret, hvor læseplanen for det forebyggende arbejde medtænkes.
Elevplaner samt relevante tests inddrages i skole/hjem-samtalerne.
Der kan ved behov afholdes yderligere samtaler.

Skole/hjem-samtaler

Indskolingen: Dansk og matematik.
Mellemgruppen: Dansk, matematik, engelsk.
Udskolingen: Dansk, engelsk, matematik.
Styrkeklasserne: Efter behov.

4. Ansvar for princip

Ledelse og lærere.

Godkendt af skolebestyrelsen den 24. oktober 2018.