Skolebestyrelsesmøde marts 2021

Referat fra den 11. marts 2021 kl. 17.00-18.15 - virtuelt på det link, som I har modtaget i mailen.
Fraværende: Michael Bredal
Referent: Kristina Ottesen
Mødeleder: Heino Pedersen

5 minutter.

Kristina Ottesen tiltræder i bestyrelsen i stedet for Pia Skaaning og overtager referent-posten.

Skoleleder - orientering - 5 minutter
SFO-leder - orientering - 5 minutter
Formand - orientering - 5 minutter
Personale - orientering - 5 minutter

Referat

MF: Der arbejdes at formulere indsatsområder, som vi vil arbejde med det kommende skoleår. Vi er pt. 3 meget opdelte afdelinger, som vi gerne vil have samlet lidt mere, så den røde tråd på Ulfborg Skole kan genkendes hele vejen gennem elevernes skoleforløb.

JC: Der afholdes infomøde for maj-gruppen slut marts. 21 børn er meldt ind til 0. klasse. Ingen styrkeelever er indmeldt.

Carsten: Der har været en trykket stemning i personalegruppen. Der har i dag været faglig klub møde. Carsten er genvalgt som TR. Winnie er suppleant.

Status på genåbning og virtuel undervisning - 10 minutter.

Referat

0.-4. klasse er i skole. 9.a og 9.c kommer skiftevis i skolen. 9.b kommer i skole hver dag.
5.-8. årgang må komme i skole fra mandag. Dog kun en dag om ugen til udendørs undervisning. Lærerne planlægger undervisningen med fokus på trivsel. Eleverne møder fra 9-12. Dog kan bus-børn opholde sig på skolen, når de ankommer med bussen og indtil de skal hjem.

Der foretages kvik-test på skolen. Elever og personale har mulighed for at blive testet to gange om ugen. Vi opfordrer kraftigt til at alle lader sig teste to gange ugentligt.

Status på virtuel undervisning: Det er ved at være hårdt med virtuel undervisning. De elever, der er vendt tilbage, er rigtig glade for at være tilbage.

Personalesituationen - 10 minutter.

Referat

To 2. klasser bliver til en 3. klasse. Tre 8. klasser bliver til to 8. klasser. Vi får op mod 10 færre styrkeelever. Vi tildeles ressourcer på almenområdet efter antal klasser. På styrkeområdet tildeles vi pr elev.
Nedgangen i elevtal betyder desværre, at vi må sige farvel til tre medarbejdere. De berørte medarbejdere har fået besked i denne uge.
Der kommer en lignende proces i SFO'en, da der også er nedgang i børnetallet her.

Udviklingsarbejde - 10 minutter

Referat

Vi hører desværre fortsat kedelige fortællinger om vores skole. Vi vil gerne de kedelige historier til livs. Vi har derfor haft virtuelt møde med kommunikationsafdelingen ved Holstebro kommune. Vi blev anbefalet at lave en kommunikationsslagplan. Hvilke historier vil vi gerne fortælle? Hvordan dræber vi myterne? Kommunikationsafdelingen foreslår at vi arbejder videre med ambassadørtanken. Vi vil gerne inddrage skolebestyrelsen i ambassadørarbejdet.

Skolebestyrelsen har tidligere været med til forældremøder. Dette kan dog drukne i de mange informationer forældrene skal have sådan en aften.
Skolebestyrelsen vil gerne synliggøre sig, men dette må vente til vi igen kan mødes fysisk.
Det skal være muligt at se hvem der sidder i skolebestyrelsen. Vi kan eksempelvis sætte billeder op på skolen eller på Aula. MF følger op på dette.

SFO – status - 10 minutter

Referat

Vi skal have opdateret vores mål- og indholdsbeskrivelse. Denne skal være klar inden 1. maj. Det skal på hjemmesiden 1. august. Pædagogerne arbejder med det hver uge. Et udkast præsenteres til vores møde til maj.

5 minutter.

Referat

Aprilmødet er aflyst. MF holder barsel nogle dage i april og maj.
Næste møde er 19. maj 2021.

Skolebestyrelsen har fået en henvendelse fra en forælder, der har manglet nogle opfølgningsmøder vedr. sit barn. MF følger op.

Er det muligt at lave begrænsninger på teams, således eleverne ikke kan kontaktes af andre uden for skolen? MF følger op.
Skolebestyrelsen har fået en henvendelse på om man kan genoverveje at afholde fysisk overleveringsmøde med kommende elever, der har haft deres børnehavetid i Sneglehuset. Det er besluttet ovenfra, at disse møder ikke skal afholdes, da ressourcerne prioriteres anderledes. Der afholdes møder, hvis der er nogle særlige forhold omkring et barn. Det er meget vigtigt at forældrene giver samtykke til at oplysninger må videregives.

Vi sætter datoen for næste møde på dagsordenen fremadrettet.

5 minutter.

Referat

Kommunikation
Lektieprincipper (PS eller KWS?)
Hvad skal vi lave til vores sommerafslutning?