Skolebestyrelsesmøde august 2021

Referat fra den 26. august 2021 kl. 17.00-19.30 på personalerummet.
Der er formøde for forældrerepræsentanter kl. 16.30-17.00, hvor bestyrelsen
konstituerer sig.
Referent: Pia Skaaning (I Kristinas sted)
Mødeleder: Heino Pedersen

Skoleleder - orientering - 5 minutter
SFO-leder - orientering - 5 minutter
Formand - orientering - 5 minutter
Personale - orientering - 5 minutter

Referat

Velkommen til Ivanna og Penille. Vi har haft en god og relativ rolig skolestart. Vi har 303 elever og 41 medarbejdere.
SFO har færre børn i dette skoleår. SFO’en er ved at omorganisere sig, for at kunne
bibeholde kvaliteten i SFO’en.
Bestyrelsen har konstitueret sig. Chamilla er formand og Heino er næstformand.
Chamilla deltager i et elevrådsmøde i løbet af efteråret, for at få dem inddraget i
bestyrelsen.
Personalet er kommet godt i gang. Udskolingen er i gang med planlægning af
lejrskoler på 7., 8. og 9. årgang.

Status - 5 minutter.

Referat

Kviktest på skolen 2 gange om ugen for medarbejdere, elever og personale fra
Ulfborg Børnehus.
Før ferien ca. 200 pr. gang, efter ferien ca. 50-60 pr. gang. Udfases med udgangen
af september.

Orientering - 10 minutter.

Referat

Valg april 2022, på valg er Michael, Ivanna, Gianina og Chamilla.
Valg april 2024, på valg er David, Torben og Heino.

(Se medsendt bilag) - 10 minutter.

Referat

Gennemgået og godkendt.
Drøftelse af om det forsat skal være muligt at blive valgt for en 2-årig periode.

SFO – status 10 minutter.

Referat

Udsat til mødet i oktober.

Til drøftelse - 10 minutter.

Referat

Gennemgået.

Til drøftelse - 20 minutter

Referat

Flere elever har svært ved at nå at spise madpakken i spisepausen. Spisepausen starter i 0. klasse kl. 11.30, og i 1. og 2. klasse kl. 11.40. Fokus skal være på god og sund mad, samtidig med der er tid til at spise madpakken. Hvordan kan der generes mere tid til madpakkespisning? En spisepause (fra man åbner til man lukker sin madpakke) bør være 15-20 min.

Til drøftelse - 10 minutter

Referat

Der skal udarbejdes et forslag til princip for at cykle i skoletiden. Der nedsættes en
arbejdsgruppe bestående af Chamilla, Torben, Penille.

Til drøftelse - 20 minutter

Referat

Udsat til næste møde

Photo-shoot (hvis manglende billeder)

Udviklingsarbejde alle medlemmer - 20 minutter

Referat

Udsat til næste møde

Næste møde - 5 minutter

Referat

Tosprogethed på Ulfborg Skole
Valgperioder
Økonomi
Mål- og indholdsbeskrivelse (oktober)
Forslag til princip for cykling (oktober/november)
Afholdelse af forældremøder
Princip for lejrskoler
Princip for rusmidler
Århjul for forældreopgaver

Hvem er på? - 10 minutter

Hvilke punkter har vi været omkring i dag?

Referat