Principper

Principperne er udarbejdet af skolebestyrelsen

Formål: at skabe sikkerhed når eleverne færdes i trafikken.

0.-4. klasse:

 • Alle anvender hjelm og vest.
 • Ruten skal være på cykelsti.

5.-9. klasse:

 • Alle anvender hjelm og vest.
 • Ruten kan være delvis uden cykelsti.

Hvis SFO'en ønsker at cykle med børn i SFO-tiden, indhentes der samtykke over AULA ved forældrene efter behov.

Skolen har refleksveste til udlån.

Generelt er der en forventning om, at eleverne gennemfører prøverne fra Rådet for sikker trafik på www.sikkertrafik.dk

Godkendt af skolebestyrelsen

Den 9. marts 2022

Ved ansættelse af lærere, pædagoger, vikarer mm., deltager en til to forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen i ansættelsesudvalget.

Ved ansættelse af afdelingsledere, SFO-leder eller skoleleder deltager hele skolebestyrelsen i ansættelsesudvalget.

Skolebestyrelsen har ikke indflydelse på afskedigelser.

Godkendt af skolebestyrelsen

Den 22. november 2022.

Dannelse af børnehaveklasser

Umiddelbart efter indskrivning til skole, afholdes der infomøde om førskolegruppe på Ulfborg Skole (Majgruppe) for de involverede forældre. I løbet af foråret afholdes møder mellem børnehaver, forældre og skole i det omfang, der er et behov. Har børnehaverne en formodning om, at et specialpædagogisk tilbud har relevans, indkalder de til en skolekonference, hvor skoleleder deltager. I tilfælde af, at der skal dannes to klasser, er det en mulighed, at der i en periode dannes to hold (før de egentlige klasser bestemmes), hvilket giver mulighed for at justere ift. elevsammensætningen. Klasser og hold dannes på baggrund af overleveringerne fra børnehaverne samt SFO’ens kendskab til eleverne fra Majgruppen.

Dannelse af klasser efter 7. klasse sammen med Vemb Skole og Staby Skole

I foråret afholdes der fælles møde mellem klasselærerne fra de berørte klasser samt afdelingslederen for udskolingen, hvor eleverne drøftes. Der foretages klassedannelse ud fra elevernes ressourcer, således at klasserne sammensættes så harmonisk og kompetent som muligt såvel fagligt, personligt som socialt.

sammenlægning af klasser i overbygningen

Ved evt. sammenlægning af klasser i overbygningen sker dette i samarbejde mellem klasselærerne og skolens ledelse. Det overvejes nøje, hvilke klasser der bør videreføres, ligesom fordelingen af elever drøftes nøje med henblik på at sammensætte klasser med gode faglige, personlige og sociale kompetencer.

Deling af klasser i øvrigt

I tilfælde af klassedeling foretages klassedannelsen i forbindelse med skoleårets start. Klassedannelsen foretages af klasseteamet i samarbejde med skolens ledelse. Der tilstræbes klassedannelse, så alle elever vil komme i klasse med nogle af de elever, de har haft mest at gøre med, ligesom det tilstræbes, at de nydannede klasser sammensættes så harmonisk som muligt med hensyntagen til elevernes forskellige styrkeområder.

Godkendt af skolebestyrelsen

Den 22. november 2022.

Ifølge Undervisningsministeriets “Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen”, er det tilladt at indsamle og administrere mindre beløb til supplement til ekskursioner eller lejrskoler samt til “forsødelse” af klassens hverdag.

Forældreadministreret klassekasse

Hvis en klasses forældre vælger at oprette en klassekasse, skal klassekassen være helt uafhængig af skolen og skolens budgetter. Klassekassen administreres af forældre. 

På forældremødet i 0. kl. (og evt. senere) kan klassens forældre vedtage oprettelsen af en klassekasse. Ud over vejledningens forslag kan klassekassen anvendes til eksempelvis arrangementer afholdt af trivselsgruppen, indkøb af småting til klassen, mulighed for is på ture, opsparing til ture m.m.

Mulighed for to klassekasser

En klasse kan vælge at oprette to klassekasser, hvor den ene klassekasse er beregnet til at ’forsøde’ klassens hverdag, og den anden klassekasse er tænkt som en opsparingskonto for lejrskolen i 7. klasse.

Indbetalinger

Klassekassen kan etableres ved faste indskud, og/eller ved overskud fra forældrebetaling til kaffe ved forældreaftener, arrangementer o.l.  Det er forældrene i klassen, der beslutter, hvor stor indbetalingen til klassekassen skal være (anbefalingen er en årlig indbetaling på max 100 kr. pr. elev).

Indbetalingen til en klassekasse er frivillig. Kan/vil en elevs forældre ikke betale, skal eleven alligevel nyde godt af klassekassen på lige fod med de andre elever. Det må ikke offentliggøres, hvem der har betalt, og hvem der ikke har. 

Da der vil være tale om mindre beløb, kan en elev ved fraflytning fra klassen ikke kræve sin indbetaling tilbage, da pengene følger klassen. 

Nye elever i klassen får automatisk samme andel i klassekassen som klassens øvrige elever. 

En forælder fra klassen (kasserer) opretter en konto i et pengeinstitut til klassekassen eller en Box i Mobilepay. Kassereren aflægger årsregnskab ved forældremøde i efteråret. 

Hvis der aftales en fast indbetaling, skal der aftales en procedure for indbetaling til klassekassen, evt. over klassekassens kontonummer, Mobilepay eller lignende.

Udbetalinger

Ved udbetalinger henvender klasselæreren/trivselsgruppen sig til kassereren. 

Vedtaget i skolebestyrelsen

Oktober 202

Skolebestyrelsen ved Ulfborg Skole vægter lejrskoler, hytteture og skolerejser højt i forbindelse med at styrke klassernes faglige niveau såvel som sociale liv.

Skolebestyrelsen ønsker derfor, at der så vidt muligt etableres lejrskole i 7. klasse, hyttetur for de nydannede 8. klasser og skolerejse i 9. klasse hvert år.

Dette ønske skal derfor hvert år indgå i drøftelserne sammen med skoleårets planlægning og beslutning om fordeling af ressourcer både økonomisk og timemæssigt. Kan ønsket ikke opfyldes, meddeler skolebestyrelsen forældrene det.

Principper for lejrskoler, hytteture og skolerejser

7. klasse:

 • Lejrskolen er så vidt muligt 5 dage (fra mandag til fredag).
 • Skolen betaler grundudgifterne til afviklingen af lejrskolen – kr. 1100,- pr. elev.
 • Forældrene betaler madpenge – kr. 120,- pr. døgn = kr. 600,- pr. elev.
 • Har klassen oprettet en ”Opsparingsklassekasse” (klassekasse 2), kan der efter aftale mellem lærere og forældre evt. komme yderligere økonomisk tilskud herfra.
 • Lærerne planlægger og tilrettelægger turen.
 • Lejrskolen foregår på Bornholm. Er der ønske om en anden destination, kan lærerne ansøge skolebestyrelsen om ændring heraf.
 • Forældre kan ikke deltage på lejrskolen. (Afvigelser herfra kan kun ske ved somatisk sygdom.)

8. klasse:

 • Hytteturen er så vidt muligt 3 dage (onsdag til fredag)
 • Forældrene betaler madpenge – kr. 120,- pr. døgn = kr. 240,- pr. elev.
 • Lærerne planlægger og tilrettelægger hytteturen.
 • Forældre kan ikke deltage på hytteturen. (Afvigelser herfra kan kun ske ved somatisk sygdom.)

9. klasse:

 • Skolerejsen er så vidt muligt 4 dage (fra mandag til torsdag). Eleverne får endvidere fri om fredagen.
 • Skolen betaler et tilskud – kr. 700,- pr. elev.
 • Forældrene betaler kr. 1000,- pr. elev + evt. forplejning.
 • Skolerejsen foregår i Danmark.
 • Lærerne planlægger og tilrettelægger turen.
 • Forældre kan ikke deltage på lejrskolen. (Afvigelser herfra kan kun ske ved somatisk sygdom.)

Forventninger til elever ifm. lejrskoler, hytteture og skolerejser

Følgende forhold ifm. elevers deltagelse i lejrskoler, hytteture og skolerejser er gældende:
For at det skal være en god tur for alle, forventer vi:

 • At man møder til de aftalte tidspunkter.
 • At man deltager positivt i de planlagte aktiviteter.
 • At man holder øje med hinanden og hjælper med, at ingen går alene rundt.
 • At man udviser respekt for de personer og steder, vi besøger.
 • At man udelukkende er sammen med sine klassekammerater.

Vi gør samtidig opmærksom på, at følgende er hjemsendelsesgrundlag:

 • Brug af alle former for tobak/nikotin-produkter.
 • Indtagelse af alkohol.
 • Indtagelse af energidrik.
 • Brug/besiddelse af euforiserende stoffer.
 • Natterend efter der er sagt ”godnat” – både indenfor og udenfor, hvor man bor.
 • Anden uhensigtsmæssig adfærd der er i strid med skolens retningslinjer.

Hvis man overtræder reglementet ifm. hjemsendelse, så vil det som udgangspunkt resultere i hjemsendelse uden ledsager. Forældrene vil blive kontaktet og det aftales, hvordan og hvornår eleven sendes hjem. Hvis hjemsendelsen medfører extra udgifter for skolen, vil forældrene blive mødt med et krav om endeligt at afholde extra-udgiften.

S-elever i inklusion på hytteture, lejrskoler og skolerejser

Lejrskoler, hytteture og skolerejser har foruden et socialt fokus også et fagfagligt fokus. Det forventes derfor, at de elever fra styrkeklasserne, som deltager i lejrskoler/hytteture/skolerejser, er inkluderede i de relevante fag.

Skulle noget komme i vejen

Skulle der opstå forhold på skolen, i lokalområdet, regionalt eller nationalt, der vanskeliggør eller umuliggør en lejrtur/hyttetur/skolerejse, er det skolen i samarbejde med skolebestyrelsen, der træffer afgørelse om en evt. aflysning af turen. I det tilfælde kan en erstatningstur ikke forventes.

Godkendt af skolebestyrelsen

Oktober 2022

Computere, tablets og mobiltelefoner bibringer uendelige muligheder og stor underholdsværdi. I skolesammenhænge kan netop de mange muligheder være fordrende for spændende undervisning men også invitere til forstyrrelser. For at mindske dette, er nedenstående retningslinjer gældende:

Mobiltelefoner

Grundskolen: Indskolingen (0.-2. klasse)
Der er intet behov for, at elever i indskolingen medbringer mobiltelefoner. De bør derfor efterlades derhjemme. Hvis eleverne alligevel har mobiltelefoner med, så gælder de samme regler som for 3.–6. klasse.

Grundskolen: Mellemtrinnet (3.-6. klasse)
Eleverne kan medbringe mobiltelefoner, og de skal afleveres om morgenen i en opbevaringsboks, der efterfølgende låses inde. Eleverne får udleveret mobiltelefonerne, når skoledagen er afsluttet.

Udskolingen (7.-9. klasse)
Eleverne kan medbringe mobiltelefoner, og de skal ved timens start afleveres i en opbevaringsboks. Mobiltelefonerne kan hentes igen, når skoledagen er afsluttet. Eleverne i udskolingen må have deres mobiltelefoner i pauserne fra middag og resten af dagen.

Undtagelser

I tilfælde, hvor det er strengt nødvendigt at kunne få fat på en elev på et hvilket som helst tidspunkt (som f.eks. ved sygdom eller andre akutte forhold), kan der af lærerne gives tilladelse til, at eleven kan have sin tændte mobiltelefon på sig i timerne og i frikvartererne.

SMARTWATCHES

Smartwatches muliggør, at man kan læse – og for nogle modeller – også besvare beskeder mv. direkte på uret. For at undgå unødvendige forstyrrelser i løbet af skoledagen, hvorfor mobiltelefonerne er låst inde, beder vi også om, at ”flytilstand” er slået til, så notifikationer ikke kommer på uret i løbet af timerne.

Computere

Eleverne får stillet en computer til rådighed af skolen. Den udleverede computer må betragtes som elevens egen. Derfor må der installeres egne programmer på. Hvis computeren efterfølgende ikke kan anvendes til skolebrug, nulstilles computeren. Computere og tablets skal udelukkende bruges som arbejdsredskab til undervisningsopgaver og må ikke anvendes til spil ol. i skoletiden.

Det er læreren, som har ansvaret for klassen, og hvordan computere benyttes i undervisningen. Læreren kan derfor kræve computeren lukket eller slukket til enhver tid.
På Ulfborg Skole gælder følgende retningslinjer for alle elever:

 • Ingen klistermærker på computeren.
 • 0.-3. klasse opbevarer computere på skolen.
 • 4.-9. klasse tager computere med hjem og medbringer den i opladet tilstand.
 • Den udleverede computer er et arbejdsredskab og skal medbringes og anvendes til undervisningsbrug.
 • Computeren skal være klappet sammen, når timerne starter og når den ikke er i brug.
 • Eleverne benytter kun den af skolen udleverede computer.
 • Mad og drikke holdes væk fra computeren.
 • Computeren skal transporteres sikkert i udleveret sleeve.

Generelt

Mobiler, tablets og computere kan inddrages i undervisningen, når lærerne vurderer, at de kan bidrage positivt til elevernes læring. I skolen er computere arbejdsredskaber, der skal hjælpe eleverne i undervisningen og ikke forstyrre læringen. Hvis en elev har brug for at ringe hjem, kan eleven låne telefonen på kontoret.

Godkendt af skolebestyrelsen

Den 22. november 2022.

Formål

At sikre det lovfæstede krav om samarbejde mellem forældre og skolen om elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer samt samarbejdet om elevernes alsidige personlige udvikling.

Princip for forældresamarbejde

Forældremøder

Der afholdes forældremøder én gang årligt i Grundskolen og Udskolingen. Møderne ligger i perioden fra sidst i august til midt september. Møderne kan starte med et fællesmøde, hvorefter de enkelte klasser fortsætter hver for sig i klasselokalerne. Skolebestyrelsen deltager i fællesmødet.

Dagsordenerne til forældremøderne udarbejdes i fællesskab mellem klasselærer, klasseforældreråd og afdelingen.

Skole-hjem-samtaler

Der afholdes i de almene 1.-9. klasser skole-hjem-samtaler én gang årligt. Disse placeres mellem oktober og februar måned.

I 0. klasse og i styrkeklasserne afholdes skole-hjem-samtaler to gange årligt.
0. klasse: Klassens lærer og pædagog deltager.
1.-9. klasse: Dansk- og matematiklærer deltager.

Godkendt af skolebestyrelsen

Den 22. november 2022.

Formål

At åbne mulighed for at tilføre Ulfborg Skole yderligere ressourcer i form af sponsorater, legater, gaver eller materialer til forbedring af undervisningsmulighederne.

Gyldighed

Gælder for Ulfborg Skoles samlede virke.

Princip for modtagelse af sponsorater mv.

 • Økonomisk støtte kan ydes til skolen af fonde, virksomheder, foreninger og privatpersoner.
 • Støtte kan ydes til ethvert formål, som er foreneligt med folkeskolens formål og de af skolebestyrelsens fastsatte principper for Ulfborg Skole.
 • Vi afviser sponsorer, der betinger sig, at de får indflydelse på eller bestemmelse over den aktivitet m.v., som sponsor ønsker at støtte.
 • Sponsorstøtten må ikke opfordre elever, personale og forældre til at købe eller anvende sponsors produkter.
 • Sponsor kan få sit navn markeret i form af navnemærke, navneplade, optagelse i aktivitetsprogram eller lignende tilpasset i rimelig størrelse og udformning.
 • Sponsorstøtten må ikke omfatte reklame eller information om tobaksvarer, spiritus, vin, øl eller lignende.

Ansvar for princip

Princippet administreres af skolens ledelse. Tvivls- eller fortolkningsspørgsmål forelægges skolebestyrelsen.

Godkendt af skolebestyrelsen

Den 24. oktober 2018.

Formål

Ulfborg Skole ønsker et godt samarbejde mellem skole og hjem, og personalet er meget glad for forældrehjælp til forskellige projekter. Nedenstående princip skal medvirke til, at alle skal føle sig trygge, også når der er andre end børn og undervisere i lokalerne.

Gyldighed

Princippet gælder for samtlige klasser på Ulfborg Skole.

Åbent Hus på Ulfborg Skole

På Ulfborg Skole er der Åbent Hus 4 gange årligt. Datoerne annonceres på skolens hjemmeside.

Hvis forældre er forhindrede disse dage, er de meget velkomne på andre dage, men vi beder om, at:

 • der tages kontakt til klasselæreren i så god tid, at de øvrige lærere kan orienteres
 • at man respekterer, hvis datoen er dårlig valgt, så man bliver bedt om at komme en anden dag
 • at man husker, at man er der for at opleve, hvordan ens eget barn har det i timerne – og ikke som observatør på andre forældres børn. Hvis der er noget, der bekymrer en – også i forhold til andre forældres børn, bør man gå til forældrene, klasselærer, faglærere eller ledelsen

I forbindelse med Åbent Hus er forældrene også omfattet af de for eleverne gældende retningslinjer for brug af mobiltelefoner.

Rygning er ikke tilladt.

Godkendt af skolebestyrelsen

Den 4. december 2018.