Principper

Principperne er udarbejdet af skolebestyrelsen

Formål: at skabe sikkerhed når eleverne færdes i trafikken.

0.-4. klasse:

 • Alle anvender hjelm og vest.
 • Ruten skal være på cykelsti.

5.-9. klasse:

 • Alle anvender hjelm og vest.
 • Ruten kan være delvis uden cykelsti.

Hvis SFO'en ønsker at cykle med børn i SFO-tiden, indhentes der samtykke over AULA ved forældrene efter behov.

Skolen har refleksveste til udlån.

Generelt er der en forventning om, at eleverne gennemfører prøverne fra Rådet for sikker trafik på www.sikkertrafik.dk

Godkendt af skolebestyrelsen

Den 9. marts 2022

Ved ansættelse af lærere, pædagoger, vikarer mm., deltager en til to forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen i ansættelsesudvalget.

Ved ansættelse af afdelingsledere, SFO-leder eller skoleleder deltager hele skolebestyrelsen i ansættelsesudvalget.

Skolebestyrelsen har ikke indflydelse på afskedigelser.

Godkendt af skolebestyrelsen

Den 22. november 2022.

Dannelse af børnehaveklasser

Umiddelbart efter indskrivning til skole, afholdes der infomøde om førskolegruppe på Ulfborg Skole (Majgruppe) for de involverede forældre. I løbet af foråret afholdes møder mellem børnehaver, forældre og skole i det omfang, der er et behov. Har børnehaverne en formodning om, at et specialpædagogisk tilbud har relevans, indkalder de til en skolekonference, hvor skoleleder deltager. I tilfælde af, at der skal dannes to klasser, er det en mulighed, at der i en periode dannes to hold (før de egentlige klasser bestemmes), hvilket giver mulighed for at justere ift. elevsammensætningen. Klasser og hold dannes på baggrund af overleveringerne fra børnehaverne samt SFO’ens kendskab til eleverne fra Majgruppen.

Dannelse af klasser efter 7. klasse sammen med Vemb Skole og Staby Skole

I foråret afholdes der fælles møde mellem klasselærerne fra de berørte klasser samt afdelingslederen for udskolingen, hvor eleverne drøftes. Der foretages klassedannelse ud fra elevernes ressourcer, således at klasserne sammensættes så harmonisk og kompetent som muligt såvel fagligt, personligt som socialt.

sammenlægning af klasser i overbygningen

Ved evt. sammenlægning af klasser i overbygningen sker dette i samarbejde mellem klasselærerne og skolens ledelse. Det overvejes nøje, hvilke klasser der bør videreføres, ligesom fordelingen af elever drøftes nøje med henblik på at sammensætte klasser med gode faglige, personlige og sociale kompetencer.

Deling af klasser i øvrigt

I tilfælde af klassedeling foretages klassedannelsen i forbindelse med skoleårets start. Klassedannelsen foretages af klasseteamet i samarbejde med skolens ledelse. Der tilstræbes klassedannelse, så alle elever vil komme i klasse med nogle af de elever, de har haft mest at gøre med, ligesom det tilstræbes, at de nydannede klasser sammensættes så harmonisk som muligt med hensyntagen til elevernes forskellige styrkeområder.

Godkendt af skolebestyrelsen

Den 22. november 2022.

Ifølge Undervisningsministeriets “Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen”, er det tilladt at indsamle og administrere mindre beløb til supplement til ekskursioner eller lejrskoler samt til “forsødelse” af klassens hverdag.

Forældreadministreret klassekasse

Hvis en klasses forældre vælger at oprette en klassekasse, skal klassekassen være helt uafhængig af skolen og skolens budgetter. Klassekassen administreres af forældre. 

På forældremødet i 0. kl. (og evt. senere) kan klassens forældre vedtage oprettelsen af en klassekasse. Ud over vejledningens forslag kan klassekassen anvendes til eksempelvis arrangementer afholdt af trivselsgruppen, indkøb af småting til klassen, mulighed for is på ture, opsparing til ture m.m.

Mulighed for to klassekasser

En klasse kan vælge at oprette to klassekasser, hvor den ene klassekasse er beregnet til at ’forsøde’ klassens hverdag, og den anden klassekasse er tænkt som en opsparingskonto for lejrskolen i 7. klasse.

Indbetalinger

Klassekassen kan etableres ved faste indskud, og/eller ved overskud fra forældrebetaling til kaffe ved forældreaftener, arrangementer o.l.  Det er forældrene i klassen, der beslutter, hvor stor indbetalingen til klassekassen skal være (anbefalingen er en årlig indbetaling på max 100 kr. pr. elev).

Indbetalingen til en klassekasse er frivillig. Kan/vil en elevs forældre ikke betale, skal eleven alligevel nyde godt af klassekassen på lige fod med de andre elever. Det må ikke offentliggøres, hvem der har betalt, og hvem der ikke har. 

Da der vil være tale om mindre beløb, kan en elev ved fraflytning fra klassen ikke kræve sin indbetaling tilbage, da pengene følger klassen. 

Nye elever i klassen får automatisk samme andel i klassekassen som klassens øvrige elever. 

En forælder fra klassen (kasserer) opretter en konto i et pengeinstitut til klassekassen eller en Box i Mobilepay. Kassereren aflægger årsregnskab ved forældremøde i efteråret. 

Hvis der aftales en fast indbetaling, skal der aftales en procedure for indbetaling til klassekassen, evt. over klassekassens kontonummer, Mobilepay eller lignende.

Udbetalinger

Ved udbetalinger henvender klasselæreren/trivselsgruppen sig til kassereren. 

Vedtaget i skolebestyrelsen

Oktober 202

Skolebestyrelsen ved Ulfborg Skole vægter lejrskoler og skolerejser højt i forbindelse med at styrke klassernes faglige niveau såvel som sociale liv.

Skolebestyrelsen ønsker derfor, at der så vidt muligt etableres lejrskole i 7. klasse og skolerejse i 9. klasse hvert år.

Dette ønske skal derfor hvert år indgå i drøftelserne sammen med skoleårets planlægning og beslutning om fordeling af ressourcer både økonomisk og timemæssigt. Kan ønsket ikke opfyldes, meddeler skolebestyrelsen forældrene det.

Principper for lejrskoler og skolerejser

7. klasse:

 • Lejrskolen er så vidt muligt 5 dage (fra mandag til fredag).
 • Skolen betaler grundudgifterne til afviklingen af lejrskolen – kr. 1100,- pr. elev.
 • Forældrene betaler madpenge – kr. 120,- pr. døgn = kr. 600,- pr. elev.
 • Har klassen oprettet en ”Opsparingsklassekasse” (klassekasse 2), kan der efter aftale mellem lærere og forældre evt. komme yderligere økonomisk tilskud herfra.
 • Lærerne planlægger og tilrettelægger turen.
 • Lejrskolen foregår på Bornholm. Er der ønske om en anden destination, kan lærerne ansøge skolebestyrelsen om ændring heraf.
 • Forældre kan ikke deltage på lejrskolen. (Afvigelser herfra kan kun ske ved somatisk sygdom.)

9. klasse:

 • Skolerejsen er så vidt muligt 4 dage (fra mandag til torsdag). Eleverne får endvidere fri om fredagen.
 • Skolen betaler et tilskud – kr. 700,- pr. elev.
 • Forældrene betaler kr. 1000,- pr. elev + evt. forplejning.
 • Skolerejsen foregår i Danmark.
 • Lærerne planlægger og tilrettelægger turen.
 • Forældre kan ikke deltage på lejrskolen. (Afvigelser herfra kan kun ske ved somatisk sygdom.)

Forventninger til elever ifm. lejrskoler og skolerejser

Følgende forhold ifm. elevers deltagelse i lejrskoler og skolerejser er gældende:
For at det skal være en god tur for alle, forventer vi:

 • At man møder til de aftalte tidspunkter.
 • At man deltager positivt i de planlagte aktiviteter.
 • At man holder øje med hinanden og hjælper med, at ingen går alene rundt.
 • At man udviser respekt for de personer og steder, vi besøger.
 • At man udelukkende er sammen med sine klassekammerater.

Vi gør samtidig opmærksom på, at følgende er hjemsendelsesgrundlag:

 • Brug af alle former for tobak/nikotin-produkter.
 • Indtagelse af alkohol.
 • Indtagelse af energidrik.
 • Brug/besiddelse af euforiserende stoffer.
 • Natterend efter der er sagt ”godnat” – både indenfor og udenfor, hvor man bor.
 • Anden uhensigtsmæssig adfærd der er i strid med skolens retningslinjer.

Hvis man overtræder reglementet ifm. hjemsendelse, så vil det som udgangspunkt resultere i hjemsendelse uden ledsager. Forældrene vil blive kontaktet og det aftales, hvordan og hvornår eleven sendes hjem. Hvis hjemsendelsen medfører extra udgifter for skolen, vil forældrene blive mødt med et krav om endeligt at afholde extra-udgiften.

S-elever i inklusion på lejrskoler og skolerejser

Lejrskoler og skolerejser har foruden et socialt fokus også et fagfagligt fokus. Det forventes derfor, at de elever fra styrkeklasserne, som deltager i lejrskoler/skolerejser, er inkluderede i de relevante fag.

Skulle noget komme i vejen

Skulle der opstå forhold på skolen, i lokalområdet, regionalt eller nationalt, der vanskeliggør eller umuliggør en lejrtur/skolerejse, er det skolen i samarbejde med skolebestyrelsen, der træffer afgørelse om en evt. aflysning af turen. I det tilfælde kan en erstatningstur ikke forventes.

Godkendt af skolebestyrelsen

Oktober 2023

Formål og baggrund

Meddelelsesbogen har erstattet elevplanerne fra skoleåret 2022/2023.

Meddelelsesbogen skal benyttes til at understøtte og kvalificere en åben og anerkendende dialog mellem skole og hjem, så den enkelte elev får de bedste forudsætninger for at styrke sin faglige og alsidige udvikling. I meddelelsesbogen formuleres de gældende standpunkter og de fokuspunkter, som lærerne og eleven har fundet frem til via løbende samarbejde.

Sådan anvender vi meddelelsesbogen:

Meddelelsesbogen skal med baggrund i nogle få væsentlige fokuspunkter tegne et billede af elevens faglige og alsidige udvikling. Med henblik på muligheden for løbende dialog mellem skole og hjem om elevens udvikling, vil meddelelsesbogen blive opdateret ifm. skole-hjem-samtalerne og er til enhver tid tilgængelige for forældrene.
Meddelelsesbogen skal fungere som et meningsfuldt værktøj gennem konkrete og opnåelige fokuspunkter, der understøtter elevens udvikling, formidlet med udgangspunkt i et ressourcesyn.

Hvad skal meddelelsesbogen indeholde?

For elever i 1.-9. klasse skal meddelelsesbogen indeholde fokuspunkter for dansk og matematik, i 0. klasse formuleres fokuspunkterne i sprog og matematisk opmærksomhed.
Meddelelsesbogens fokuspunkter skal både omhandle elevens faglige og alsidige udvikling.

For elever i 7.-9. klasse skal meddelelsesbogen yderligere indeholde overvejelser om uddannelse og proces for at opnå eventuelle faglige krav til optagelse på en videregående uddannelse.

For elever med udfordringer i skolen, er der mulighed for at udforme en udvidet meddelelsesbog med informationer om indsatser og opfølgning iværksat for at imødekomme udfordringerne.

Hvordan definerer vi elever med udfordringer?

 • Elever i vores styrkeklasser
 • Elever som modtager anden specialpædagogisk bistand
 • Elever med indlærings- eller adfærdsvanskeligheder
 • Elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Elever med ordblindhed
 • Elever med høj begavelse
 • Elever i mistrivsel – fx med bekymrende fravær

Yderligere fokuspunkter

Som supplement til ovenstående kan skolens ledelse udpege 1-2 yderligere fokuspunkter, som har relevans for det igangværende skoleår.

Implementering af meddelelsesbog på Ulfborg Skole

Alle lærere har i skoleåret 2022-2023 udformet meddelelsesbøger til deres elever. Processen skal evalueres løbende, og nærværende princip forventes ligeledes evalueret og revideret i skoleåret 2023-2024.

Skolebestyrelsen ved Ulfborg Skole

April 2023

Computere, tablets og mobiltelefoner bibringer uendelige muligheder og stor underholdsværdi. I skolesammenhænge kan netop de mange muligheder være fordrende for spændende undervisning men også invitere til forstyrrelser. For at mindske dette, er nedenstående retningslinjer gældende både i skole- og SFO-tid:

MOBILTELEFONER

Grundskolen: Indskolingen (0.-2. klasse)
Der er intet behov for, at elever i indskolingen medbringer mobiltelefoner. Vi henstiller derfor til, at de efterlades derhjemme. Hvis eleverne alligevel har mobiltelefoner med, så gælder de samme regler som for 3. – 9. klasse.

Grundskolen: Mellemtrinnet (3.-6. klasse) og Udskolingen (7.-9. klasse)
Eleverne kan medbringe mobiltelefoner, og de skal ved timens start afleveres i en opbevaringsboks. Mobiltelefonerne kan hentes igen, når skoledagen er afsluttet. 

SFO-tid
Hvis elever har mobiltelefoner med, skal de opbevares i deres skoletasker. De benyttes udelukkende efter aftale med pædagogerne.

UNDTAGELSER

I tilfælde, hvor det er strengt nødvendigt at kunne få fat på en elev på et hvilket som helst tidspunkt (som f.eks. ved sygdom eller andre akutte forhold), kan der af lærerne/pædagogerne gives tilladelse til, at eleven kan have sin tændte mobiltelefon på sig i timerne, i frikvartererne og i SFO-tiden.

SMARTWATCHES

Vi oplever tiltagende flere smartwatches blandt vores elever i skole- og SFO-tiden. Regler for disse er tilsvarende for mobiltelefoner:

Vi henstiller til, at elever i 0.-2. klasse ikke medbringer smartwatches i skole- og SFO-tiden. Har elever undtagelsesvis alligevel smartwatches med, gælder de samme regler som for 3.-9. klasse.

Har elever i 3.-9. klasse smartwatches på i skole- og SFO-tiden, skal ”flytilstand” være slået til. Det er ikke tilladt at modtage/besvare beskeder, modtage/besvare opkald, optage lyd/video eller benytte sociale medier.

UNDTAGELSER

Er der tale om smartwatches, som ikke har ovennævnte funktionaliteter – fx simplere ”børne-modeller”, som har skridttællere bla., kan børnene medbringe dem.

COMPUTERE

Eleverne får stillet en computer til rådighed af skolen. Computeren er udelukkende til faglige formål, og det er derfor kun fagligt relevante programmer, eleverne må installere på dem. Skolen forbeholder sig retten til at nulstille en computer, hvis der er installeret ikke-tilladte programmer på den.

Det er læreren, som har ansvaret for klassen, og hvordan computere benyttes i undervisningen. Læreren kan derfor kræve computeren lukket eller slukket til enhver tid.

På Ulfborg Skole gælder følgende retningslinjer for alle elever:

 • Ingen klistermærker på computeren.
 • 0.-3. klasse opbevarer computere på skolen.
 • 4.-9. klasse tager computere med hjem og medbringer den i opladet tilstand.
 • Den udleverede computer er et arbejdsredskab og skal medbringes og anvendes til undervisningsbrug.
 • Computeren skal være klappet sammen, når timerne starter og når den ikke er i brug.
 • Eleverne benytter kun den af skolen udleverede computer.
 • Mad og drikke holdes væk fra computeren.
 • Computeren skal transporteres sikkert i udleveret sleeve.

GENERELT

Mobiler, tablets og computere kan inddrages i undervisningen, når lærerne vurderer, at de kan bidrage positivt til elevernes læring. I skolen er computere arbejdsredskaber, der skal hjælpe eleverne i undervisningen og ikke forstyrre læringen. Hvis en elev har brug for at ringe hjem, kan eleven låne telefonen på kontoret.

GODKENDT AF SKOLEBESTYRELSEN

Den 11. juni 2024.

Formål

Opfyldelse af en del af undervisningspligten ved en musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse skal tilgodese elever, der går på musikskole, og elever med særlige idrætstalenter, så de kan dygtiggøre sig og udfolde talent inden for disse områder.

Ulfborg Skoles ansvar

 • Skolen giver som udgangspunkt tilladelse til alle elever, der går på en kommunalt eller statsligt støttet musikskole eller træner idræt målrettet mod og med potentiale til at deltage i sit specialforbunds bedste række inden for sin aldersgruppe på regionalt eller højere niveau.
 • Skolen tilstræber at støtte eleverne, så fritagelsen fra den almindelige undervisning så vidt muligt ikke får faglige eller sociale konsekvenser.
 • Skolen sørger for, at der indgås en aftale mellem forældre og relevant personale, som støtter elevens mulighed for at følge med i skolearbejdet.
 • Skolen, eleven og forældrene evaluerer fritagelsen i fællesskab mindst en gang årligt, eller når skole, elev eller forældre finder anledning til det.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene søger det bedst mulige samarbejde med skolens personale om at sikre, at eleven kan følge med i skolearbejdet.
 • Forældrenes henvendelse om fritagelse til eliteidræt bør vedlægges dokumentation for elevens sportslige engagement i en idrætsforening.

Skolebestyrelsen ved Ulfborg Skole

Maj 2023

Formål

At sikre det lovfæstede krav om samarbejde mellem forældre og skolen om elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer samt samarbejdet om elevernes alsidige personlige udvikling.

Princip for forældresamarbejde

Forældremøder

Der afholdes forældremøder én gang årligt i Grundskolen og Udskolingen. Møderne ligger i perioden fra sidst i august til midt september. Møderne kan starte med et fællesmøde, hvorefter de enkelte klasser fortsætter hver for sig i klasselokalerne. Skolebestyrelsen deltager i fællesmødet.

Dagsordenerne til forældremøderne udarbejdes i fællesskab mellem klasselærer, klasseforældreråd og afdelingen.

Skole-hjem-samtaler

Der afholdes i de almene 1.-9. klasser skole-hjem-samtaler én gang årligt. Disse placeres mellem oktober og februar måned.

I 0. klasse og i styrkeklasserne afholdes skole-hjem-samtaler to gange årligt.
0. klasse: Klassens lærer og pædagog deltager.
1.-9. klasse: Dansk- og matematiklærer deltager.

Godkendt af skolebestyrelsen

Den 22. november 2022.

Formål

At åbne mulighed for at tilføre Ulfborg Skole yderligere ressourcer i form af sponsorater, legater, gaver eller materialer til forbedring af undervisningsmulighederne.

Gyldighed

Gælder for Ulfborg Skoles samlede virke.

Princip for modtagelse af sponsorater mv.

 • Økonomisk støtte kan ydes til skolen af fonde, virksomheder, foreninger og privatpersoner.
 • Støtte kan ydes til ethvert formål, som er foreneligt med folkeskolens formål og de af skolebestyrelsens fastsatte principper for Ulfborg Skole.
 • Vi afviser sponsorer, der betinger sig, at de får indflydelse på eller bestemmelse over den aktivitet m.v., som sponsor ønsker at støtte.
 • Sponsorstøtten må ikke opfordre elever, personale og forældre til at købe eller anvende sponsors produkter.
 • Sponsor kan få sit navn markeret i form af navnemærke, navneplade, optagelse i aktivitetsprogram eller lignende tilpasset i rimelig størrelse og udformning.
 • Sponsorstøtten må ikke omfatte reklame eller information om tobaksvarer, spiritus, vin, øl eller lignende.

Ansvar for princip

Princippet administreres af skolens ledelse. Tvivls- eller fortolkningsspørgsmål forelægges skolebestyrelsen.

Godkendt af skolebestyrelsen

Den 24. oktober 2018.

Formål

 • SFO’en skal være med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for eleverne og styrke elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling.

Mål

 • SFO’en tilbyder aktiviteter, der balancerer hensynet til den samlede gruppe og den enkelte elevs behov.
 • SFO’en tilbyder eleverne aktiviteter, der stimulerer nysgerrighed, leg og fællesskab.
 • SFO’en tilstræber, at eleverne dagligt tilbydes relevante udendørs aktiviteter og bevægelsesaktiviteter med opmærksomhed på at udnytte faciliteter og ressourcer i lokalområdet.
 • SFO’en samarbejder i relevant omfang med forældrene, f.eks. klassens kontaktforældre, om den overordnede tilrettelæggelse af aktiviteterne.
 • Forældre, der bekymrer sig om forhold i skolefritidsordningen, henvender sig første omgang til SFO’en personale eller ledelse. Ved principielle spørgsmål henvender forældrene sig til skolebestyrelsen.
 • SFO-lederen tilstræber, at SFO’ens aktiviteter og indsatser for det kommende år præsenteres for forældrene ved skoleårets begyndelse (fx skriftligt).
 • SFO’ens personale bidrager (i relevant omfang) i teamsamarbejdet til elevernes meddelelsesbøger i forhold til elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling.
 • SFO’ens personale og ledelse opdaterer årligt SFO’ens Mål og Indholdsbeskrivelse.
 • SFO’en er en aktiv part i brobygningen mellem børnehave og førskole.
 • Personalet i SFO’en samarbejder med skolens øvrige personale om at sikre elevernes trivsel.
 • Kommunikationen mellem SFO’en og hjemmene er kendetegnet ved, at både SFO’en og forældrene bestræber sig på at kommunikere rettidigt og direkte til hinanden med fokus på fremme af børnenes trivsel.

Skolebestyrelsen ved Ulfborg Skole

Maj 2023

Formål

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

Elevernes undervisningstimetal

Ulfborg Skole sikrer, at lektionstallet overholder minimumstallet. Ydermere 
holdes det for øje ikke at overskride dette væsentligt, således der gives den fornødne 
plads til den understøttende undervisning. [Folkeskoleloven, § 14b]

Skoledagen er afkortet jf. §16b. Skolen justerer skoledagens længde, således, at flere 
ressourcer tilfalder eleverne i form af flere voksne i udvalgte lektioner.

Fagenes fordeling på klassetrin

Fagene placeres på klassetrin efter undervisningsministeriets vejledende fordeling.

Skoledagens længde

Skolen tilrettelægger således, at skoledagen på almindelige dage ligger inden for 
nedenstående tidsrum:

0.-3. årgang: 08.00-13.05 (3 dage), 08.00-13.55 (2 dage).
4.-6. årgang: 08.00-13.55 (5 dage).
7.-9. årgang: 08.00-13.55 (3 dage), 08.00-14.55 (2 dage).

Skoledagens længde kan variere på omlagte dage, som eksempelvis emnedage, 
ekskursioner, lejrskoler og afslutning.

Skoledagen består af faglige lektioner, understøttende undervisning og pauser. Pauser er 
en del af den understøttende undervisning.

Holddannelse

Skolen kan oprette hold på tværs af klasser og klassetrin, når det kan 
fremme undervisningsdifferentiering, elevernes motivation og fællesskabet på 
skolen.

Det vægtes højst, at holddannelsen har et overordnet pædagogisk og fagligt formål. 
Skolen kan oprette hold af elever, som har særlige faglige kompetencer, samt for 
elever, som har særlige faglige vanskeligheder.

Skolen evaluerer holddannelserne løbende.

Elevernes placering i klasser

Skolen tilstræber, at der på klassetrinnet dannes klasser med ligelig fordeling af eleverne i forhold til køn, bopæl i skoledistriktet og kendte udfordringer.

Skolen tilstræber gennem samarbejde med forældre, elever og institutioner (Ulfborg Børnehus, Sneglehuset, Staby Skole og Vemb Skole), der afleverer børn til skolen, at danne sig indtryk af børnene med henblik på den bedst mulige klassedannelse.

Skolen orienterer skolebestyrelsen og forældrene så tidligt som muligt, hvis elevtallet eller pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør nye klassedannelser.

Skemalægning

Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag. 
Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til at spise. 
Skolen tilstræber, at skemaet og evt. skemaændringer er kendt af elever, forældre, skolens medarbejdere, ledelse og relevante samarbejdspartnere.

Skolen tilstræber, at skoledagen planlægges, så der er mulighed for aktivitetsbaseret undervisning, ekskursioner og samarbejde med eksterne parter.

Vikardækning

Skolen tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning. 
Ved vikardækningen prioriteres i prioriteret rækkefølge:

 1. Kendt lærer/pædagog
 2. Ukendt lærer/pædagog
 3. Kendte tilkaldevikarer 

Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers længerevarende fravær.

Undervisningsdifferentiering

Skolen tilstræber, at undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til de enkelte elevers faglige og personlige forudsætninger.

Emnedage, projektforløb etc.

Skolen tilstræber, at emne- og projektforløb muliggør samarbejde på tværs af årgange og klassetrin. 
Skolen tilstræber, at emne- og projektforløb fastlægges i skolens årsplan inden skoleårets begyndelse. 
Skolen tilstræber at informere hjemmene i god tid om emne- og projektforløbenes formål, indhold og organisering og om eventuelle ændringer i elevernes mødetid. 
Skolen tilstræber, at der i organiseringen af emne- og projektforløb tages specielt hensyn til elever, der har det svært med opbruddet i skolens faste struktur.

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Skolen tilstræber at integrere lektiehjælp og faglig fordybelse i både den faglige og den understøttende undervisning. 
Skolen tilstræber, at lektiehjælp og faglig fordybelse støtter eleverne bedst muligt i deres læringsproces. 
Skolen tilstræber, at lektiehjælp og faglig fordybelse understøtter elevernes sociale kompetencer, tiltro til egne evner og motivation for at gå i skole.

Motion og bevægelse

Skolen tilstræber, at motion og bevægelse er en integreret del af den samlede skoledag. Formålet er blandt andet at få pulsen op, styrke det sociale samspil og integrere alle børn i gruppen gennem fysiske aktiviteter. Bevægelse er en voksenstyret aktivitet, hvor der er et mål med undervisningen. Det kan eksempelvis være omkring temaer som motorik, sociale fællesskaber, lære at samarbejde, kropsbevidsthed mm.

Valgfag i udskolingen

Skolen tilstræber, at udbuddet af valgfag er alsidigt og tilgodeser, at eleverne kan udfordres både fagligt og kreativt. 
Skolen tilstræber at samarbejde med fx foreningsliv, ungdomsskoler og øvrige folkeskoler om udbuddet af valgfag.

Supplerende undervisning og specialundervisning

Skolen tilstræber at samarbejde med forældrene og eleven om tilrettelæggelsen af den supplerende undervisning og specialundervisningen. 
Skolen tilstræber at have den fornødne specialpædagogiske kompetence i personalegruppen til at specialundervisning kan gives på skolen til de elever, der fortsat er knyttet til en almindelig klasse.

Elevernes hjemmeaktiviteter

Skolen tilstræber at involvere hjemmene i elevernes læring med opgaver og ideer til hjemmeaktiviteter, der understøtter den faglige læring. Idet elevernes hjemmeaktiviteter inddrager forældrene, viser det forældrene, hvad eleven lærer i skolen. 
Hjemmeaktiviteter skal være velkendt for eleven og kan fx værelæsning, træning, repetition og fordybelse.

Dansk som andetsprog

Organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog skal så vidt muligt tage hensyn til elevernes behov for at være en del af klassefællesskabet.

Den åbne skole

Den åbne skole skal, gennem samarbejde med det omgivende samfund, højne trivslen, motivationen, den faglige kvalitet og livsdueligheden for eleverne. 
Den åbne skole skal, gennem samarbejdet med det omgivende samfund, styrke den lokale sammenhængskraft og introducere eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder.

Skolebestyrelsen ved Ulfborg Skole

Maj 2023

Formål

Ulfborg Skole ønsker et godt samarbejde mellem skole og hjem, og personalet er meget glad for forældrehjælp til forskellige projekter. Nedenstående princip skal medvirke til, at alle skal føle sig trygge, også når der er andre end børn og undervisere i lokalerne.

Gyldighed

Princippet gælder for samtlige klasser på Ulfborg Skole.

Åbent Hus på Ulfborg Skole

På Ulfborg Skole er der Åbent Hus 4 gange årligt. Datoerne annonceres på skolens hjemmeside.

Hvis forældre er forhindrede disse dage, er de meget velkomne på andre dage, men vi beder om, at:

 • der tages kontakt til klasselæreren i så god tid, at de øvrige lærere kan orienteres
 • at man respekterer, hvis datoen er dårlig valgt, så man bliver bedt om at komme en anden dag
 • at man husker, at man er der for at opleve, hvordan ens eget barn har det i timerne – og ikke som observatør på andre forældres børn. Hvis der er noget, der bekymrer en – også i forhold til andre forældres børn, bør man gå til forældrene, klasselærer, faglærere eller ledelsen

I forbindelse med Åbent Hus er forældrene også omfattet af de for eleverne gældende retningslinjer for brug af mobiltelefoner.

Rygning er ikke tilladt.

Godkendt af skolebestyrelsen

Den 4. december 2018.

Ved Ulfborg Skole anvendes lektier som en integreret og understøttende del af undervisningen

Formål: 

Eleverne bliver så dygtige som muligt og opnår kompetencer til videre uddannelsesforløb.
Eleverne lærer at disponere over og tage ansvar for egen tid samt udvikler selvstændighed.

mål:

At både lærere, elever og forældre anerkender, at lektier kan bidrage til elevens almene dannelse.
Lærere, elever og forældre forstår, at lektier er med til at gøre eleverne så dygtige som muligt.

Skolens ansvar:

Lektier skal som udgangspunkt kunne laves af eleverne uden faglig støtte fra forældrene.
Der vil som udgangspunkt være en øget lektiemængde i takt med elevernes alderstrin.
Så vidt det er muligt, differentieres lektierne til den enkelte elev.

forældrenes ANSVAR:

Forældre tager medansvar for elevernes lektielæsning på alle alderstrin.
Sørger for en god ramme for lektielæsningen.

elevernes ansvar:

Tager ansvar for at få lavet sine lektier til tiden og er opsøgende på hjælp i god tid.
Går i dialog med lærere og forældre ved behov.

ferier:

Hvis der gives lektier for hen over en mindre ferie, skal det også være muligt for eleven at lave lektierne før eller efter denne. Sommerferien holdes lektiefri.
Der kan opfordres til f.eks. læse- og tabeltræning i alle ferier (også i sommerferien), så dette vedligeholdes.

 

godkendt af Skolebestyrelsen ved Ulfborg Skole

Oktober 2023