Mål- og indholdsbeskrivelse

For SFO'en

Ulfborg SFO består af:

”Majgruppe” - førskole: fra 1. maj – 31.7. For skolestartere fra Ulfborg Børnehus og fribørnehaven Sneglehuset

SFO 1: 0.-2. klassetrin
SFO 2: 3.-4. klassetrin

Efter 1. august har forældre tilkendegivet, om deres barn skal fortsætte i SFO 1 i en heldagsplads eller eftermiddagsplads. Skriv dit barn op

Tryg opvækst

I SFO’en arbejdes der med at skabe gode relationer til børn og forældre, så der er tillid og nærvær i den daglige kommunikation. Der er tilknyttet kontaktpædagog på hvert klassetrin, som styrker den daglige kontakt mellem skole og hjem. 

Udviklende fællesskaber

Vi ser børnene som dem de er og igangsætter aktivitetstilbud på forskellige niveauer og interesseområder for at ramme bredt.  
Førskolen ”Majgruppen” sikrer en tryg opstart på skolelivet, hvor barnet kan falde til i institutionen inden skolestart. Der prioriteres aktiviteter, ture, madlavning, kreative værksteder, sang og leg for at ryste børnene sammen, da der ankommer børn fra to institutioner, tilflyttere og børn fra hjemmepasning. 

Sammenhæng og helhed

Pædagogerne følger barnet i både skole og SFO.
Vi arbejder med årets gang og afholder høsteuger, halloween, julemarked, Skt. Hans, fest for de ældste, mv.

Selvstændige valg

Vi arbejder med at gøre barnet selvhjulpen i alle dagens gøremål, som wc-besøg, hygiejne, spisning, oprydning mv. 
Vi guider børnene i at forstå konsekvenserne af egne handlinger.  
Vi øver børnene i at kunne tilsidesætte egne behov, give plads, vise hensyn og være høflige.  
De fleste aktiviteter er frivillige tilbud. Børnene øves herved i at tage selvstændige valg, administrere muligheder og tid.
Vi hjælper med konflikthåndtering ved at guide og føre dialog med børnene omkring adfærd.  

Krop og bevægelse

SFO’en tilbyder små strukturerede fællesskaber, der hjælper børnene til at finde ro og slappe af.  
Vi benytter skolens gymnastiksal, udeareal og byens idrætshal samt tager på gåture i lokalområdet.
Flere gange om året afholder vi cykeluger, hvor vi har cykelbane, cykelture osv.
Vi leger med vand udendørs, når vejret tillader det - hopper over vandsprederen, graver vandkanaler i sandkassen, afholder vandkrig mv.

Kunst og kultur

Vi finder på nye, anderledes, spændende aktiviteter, for at øve børnene i at være omstillingsparate, selvstændige og medbestemmende og holder fortsat fast i institutionens skønne traditioner med temauger som rekorduge, julegaveværksteder, cykeluger, bevægelsesuger mv.   
SFO’ens teaterrum har udklædningstøj, musik, store spejle, scene og byder ind til rollelege og rollespil.
Vi har deltaget i BMGP flere gange, hvor børnene er med i processen med at skrive en tekst, skabe en melodi, lave koreografi, finde på udklædning mv. Et stort projekt, der kræver øvning, fællesskab og sammenhold til den store dag, hvor børnene skal stå på scenen i foran mange tilskuere. Dette er altid for 2.-4. klasse.

Overlevering af førskolebørn til kommende børnehaveklasse leder ved samtaler, skriftlige vurderinger og besøg. Hjernen og hjertet benyttes som primære overleveringsform fra børnehaver til førskole/skolen.

Der er prioriteret tæt samarbejde mellem klassens lærere og kontaktpædagogen i SFO. Samarbejdet omhandler fælles aktiviteter og trivslen på klassen og i SFO.

Pædagogerne deltager i forældremøder fra 0.-3./4. klassetrin.

Kontaktpædagogen deltager i skolehjemsamtale i 0. klasse.

Vi igangsætter tiltag, hvis børn har det svært og samarbejder med forældre og lærere herom. Her udnytter vi hinandens kompetencer. Vi støtter børnene i forandringer.  

Vi sammendrager temaerne i årshjulet, som skolen arbejder med: årstider, højtider, projekter.

Der tilbydes ikke lektiehjælp i SFO-tiden, men hvis et barn ønsker at lave lektier, kan der findes plads og ro til det med opsyn fra personalet.

Der arbejdes målrettet med:

  • Relationsarbejde der danner nærvær og tillid.  
  • Struktur og genkendelighed i hverdagen og aktiviteter.  
  • Piktogrammer og timetimer som illustration.  
  • Anerkendende og faglig forståelse for målgruppen, diagnoser og faglige tiltag. 
  • Tværprofessionelsamarbejde med lærer og skolens ressourceteam.
  • Succesoplevelser som mål og delmål i de tiltag der igangsættes.
  • Primærpædagogen er bindeled mellem skole og SFO og vil altid have timer i klassen.
  • Der er stor fokus på at inddrage børnene med særlige behov i aktiviteter, for derigennem at give mulighed for mulig relations dannelse.
  • Børnene kan trække sig tilbage til egne mindre lokaler, hvis dette skønnes nødvendigt.

Vi holder hver dag fokus på, at alle skal være en del af fællesskabet ved at guide og hjælpe, hvis det er svært for et barn at finde et tilhørssted.

Vi afholder turdage i lokalområdet, hvor vi benytter legepladserne og skovene, spiser madpakken i det grønne, laver bål mv. 

Vi benytter skolens gymnastiksal, gennemsnitligt en gang om ugen, for at styrke børnenes motorik og fysiske færdigheder.

Der arrangeres bevægelsesuger hvor udearealet, gymnastiksalen, lokalområdet og byens fritidscenteret benyttes.  

Vi afholder temauger, hvor børnene må medbringe cykel, rulleskøjter og løbehjul.

Børnene udfordres igennem følgende aktiviteter: Kreative aktiviteter, dans, boldspil, go-cart, motorik, sjipning, legepladsens frie leg, fælles aktiviteter o.l.  

SFO’en tilbyder flere ude og inde rum til bevægelse. Her bl.a. et motorikrum med mulighed for at bruges kroppen efter skole, hems med puder til at bygge huler.  

Hygiejne og trivsel er vigtige elementer. Børnene bliver undervist fra de starter i Majgruppen om toilet, håndvask, normer og regler for huset (SFO-kørekort). Vi fastholder de gode rutiner med at vaske/spritte hænder når man ankommer om morgenen, før hvert måltid og når man kommer ind fra udeleg.

I SFO 1: Der bliver tilbudt forskellige aktiviteter hver dag, ud fra en ramme, som personalet sætter. Hvis børnene foreslår en aktivitet eller leg, vil denne blive taget med i planlægningen.

I SFO 2: Der afholdes enkelte børnemøde, hvor børnene kommer med forslag til aktiviteter. Disse lægges i en plan, som børnene er medansvarlige for at lykkes.

Inden opstart i Majgruppen 

Vi sender foldere ud til forældrene om Majgruppens grundlag.  

Vi afholder overleverings samtaler med børnehaverne om enkelte børn, hvor kontaktpædagog og børnehaveklasseleder deltager.

Vi benytter “Hjernen og Hjertet”, som primær overleveringsform fra børnehaverne.  

Vi afholder informationsmøde for forældrene i foråret – dette foregår på skolen.

Kontaktpædagog deltager i Ulfborg Børnehus’ førskolegruppe og Sneglehuset nogle formiddage før 1. maj.

Børnehaverne har et samarbejde før opstart i Majgruppen, med enkelte planlagte formiddage, med henblik på relations dannelse.

Børnehaverne besøger SFO’en kort før 1. maj.

Efter opstart

Vi opretholder fokuspunkterne i børne- og ungepolitikken.

Vi opretholder de kompetencer, som børnene har lært i børnehaverne med udgangspunkt i de 6 kompetenceområder for børnehaveklasserne  

Vi lærer børnene om institutionens spilleregler og rutiner.  

Vi sikrer trygheden i overgang fra førskole til skole ved at være den kendte voksne.  

Vi er på besøg i børnehaverne efter børnene er startet, hvor der er gensyn og en god snak om hvordan børnene er startet i Majgruppen.

Vi arbejder med at se børnene som de er, og give dem mulighed for at bryde ud af uønskede roller, de før har haft.  

De møder en ny kultur, hvor de er de yngste i skolen og før var de ældste i børnehaven. Vi gør meget for at lære børnene godt at kende og forstå deres reaktionsmønstre og signaler.  

Vi møder børnene, når de er med til at hente større søskende og gør meget ud af at se dem, hilse på dem og tale til dem, for at skabe en relation før opstart.  
Vi arbejder med genkendeligheden i vores traditioner som turdage, passerkørekort, fællesspisning mv.  

Vi skaber tryghed for forældrene ved at holde god kontakt, informere om ugens aktiviteter, lave arrangementer for forældrene mv.

Mål- og indholdsbeskrivelsen opdateres hvert år inden den 1. august.