Skolebestyrelsesmøde september 2021

Referat fra den 16. september 2021 kl. 17.00-19.30 på personalerummet.
Der er formøde for forældrerepræsentanter kl. 16.30-17.00.
Fraværende: Torben, David, Pia J
Referent: Pia Skaaning (I Kristinas sted)
Mødeleder: Heino Pedersen

Skoleleder - orientering - 5 minutter
SFO-leder - orientering - 5 minutter
Formand - orientering - 5 minutter
Personale - orientering - 5 minutter

Referat

Information om økonomi i forhold til forventet elevtal for 1/8 2022.
Ungdomsskolen er sammen med 7. årgang i gang med at sætte Ung Cafe Ulfborg
(Den gamle juniorklub) i stand.
SFO er i en proces, hvor de er færre personaler, hvilket betyder der skal ske en
omstrukturering. Der er sendt et nyhedsbrev til forældrene om den nye struktur.
Skolebestyrelsen vil gerne lave et lokalt netværk med skolebestyrelsen fra Staby og
Vemb Skole. Formanden tager kontakt til Staby og Vemb Skole.

Status - 5 minutter.

Referat

Meget få bliver testet på skolen.
Fra 1/10 skal vi tilbyde test ned til 9 år. Testmuligheden skulle fortsætte i en eller
anden form vinteren over.
Nære kontakter er ikke længere lovhjemmel til hjemsendelse, hverken for medarbejdere eller elever. Der opfordres dog til tests.

(Se medsendt bilag) - 10 minutter.

Referat

Godkendt.

Fortsat fra sidst  - 10 minutter.

Referat

Drøftet. Det besluttes at stemme om, det forsat skal være muligt for 1 forældrerepræsentant at sidde i en 2. årig periode. Forslaget blev nedstemt.

Til drøftelse - 15 minutter

Referat

Drøftelse af hvorvidt klasserne skal have mulighed for at spare op til oplevelser og
ture på lejrskoler, som ligger udover det, som skolen tilbyder.
Skal lejrskolen på 6. eller 7. årgang gå til Bornholm eller kan der åbnes op fra andre
muligheder.
Skal styrkeklasser have deres egen lejrskole?
Der arbejdes videre med princippet på næste møde.

Til drøftelse - 15 minutter

Referat

Problematisk at forældremøderne ligger på samme dato. Hvad kan man gøre for at
undgå dette? Kunne forskudt start på forældremøderne være en mulighed?
Skal møderne ligge på forskellige dage?
Ledelse skal være til stede i 0. klasse, 3. klasse og 7. klasse, samt på forældremødet for kommende 8. årgang.
Vigtigt at give forældrene mulighed for at deltage i forældremøderne.

Til drøftelse - 60 minutter

Referat

Udsat til næste møde.

5 minutter

Referat

Økonomi
Princip i forhold til at cykle i skoletiden (arbejdsgruppe nedsat)
Mål- og Indholdsbeskrivelse
Tid til madpakkespisning
Princip for rusmidler
Årshjul for forældreopgaver

Alle - 10 minutter

Hvilke punkter har vi været omkring i dag?

Referat

Premieren er udsat.